Author: furkan furkan

Denizhan Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi

Yapı sektöründe iş sağlığı ve güvenliğine yönelik yürütülen çalışmalar nelerdir?

Yapı sektöründe iş sağlığı ve güvenliğine yönelik yürütülen çalışmalar nelerdir? 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun Kapsamında Yapılan İnşaatlarda İş Sağlığı Ve Güvenliğinin İyileştirilmesi İşbirliği Protokolü (2010-2011) – Bayındırlık ve İskân Bakanlığı ile Bakanlığımız arasında protokol imzalanmıştır. – 5 ilde 4225 yapı denetim elemanına iki günlük İSG eğitimleri verilmiştir. • Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve […]

Read More

Kömür sektörüne yönelik ayrı iş sağlığı ve güvenliği kanunu çıkarılmasına ilişkin bugüne kadar yapılan çalışmalar nelerdir?

Kömür sektörüne yönelik ayrı iş sağlığı ve güvenliği kanunu çıkarılmasına ilişkin bugüne kadar yapılan çalışmalar nelerdir? Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği 6331 sayılı Kanun kapsamındaki tüm maden işyerlerini kapsamaktadır. Yönetmeliğin ekleri kapsamında Yeraltı Maden İşlerinin Yapıldığı İşyerlerinde Uygulanacak Asgari Özel Hükümler başlıklı Ek- 3 bölümünün 10 uncu bölümünden itibaren grizulu maden ocaklarına özel […]

Read More

Maden ocakları için İSG açısından yürütülen çalışmalar nelerdir?

Maden ocakları için İSG açısından yürütülen çalışmalar nelerdir? Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği kapsamındaki ek önlemler başlıklar halinde aşağıda özetlenmektedir. • Üç boyutlu yer altı çalışma planının elektronik ortamda hazırlanması, • Başyukarılarda insan ve malzeme yollarının ayrılması, • Madenlerde insan naklinin yapıldığı yollarda eğim 18 dereceyi geçmemesi, geçmesi halinde ise mekanik taşıma yapılması, […]

Read More

“Asbest” konusunda farkındalık oluşturmak için ne tür çalışmalar yürütülmektedir?

“Asbest” konusunda farkındalık oluşturmak için ne tür çalışmalar yürütülmektedir? İşyerlerinde yapılan iş hijyeni ölçüm test ve analizleri, mevzuat gereği zorunlu kılınan risk değerlendirmesi çalışmalarının bir parçasıdır. Bu nedenle öncelikli olarak işyerinde risk değerlendirmesi çalışmanızın taslağını çıkartmalı ve bu taslakta tespit edilen fiziksel, kimyasal ve biyolojik faktörlerin hangilerinin ölçümünün yapılması gerektiğine karar verilmelidir. Daha sonra bu […]

Read More

İşyerimde iş hijyeni ölçümleri yaptırmak istiyorum. Ne yapmalıyım?

İşyerimde iş hijyeni ölçümleri yaptırmak istiyorum. Ne yapmalıyım? İşyerlerinde yapılan iş hijyeni ölçüm test ve analizleri, mevzuat gereği zorunlu kılınan risk değerlendirmesi çalışmalarının bir parçasıdır. Bu nedenle öncelikli olarak işyerinde risk değerlendirmesi çalışmanızın taslağını çıkartmalı ve bu taslakta tespit edilen fiziksel, kimyasal ve biyolojik faktörlerin hangilerinin ölçümünün yapılması gerektiğine karar verilmelidir. Daha sonra bu faktörleri […]

Read More

İş hijyeni laboratuvarı kurmak istiyorum. Ne yapmalıyım?

İş hijyeni laboratuvarı kurmak istiyorum. Ne yapmalıyım? İş hijyeni laboratuvarları işyerlerinde sağlığa zararlı olabilecek fiziksel kimyasal ve biyolojik faktörlerin nitel ve/veya nicel olarak ölçen laboratuvarlardır. Bu laboratuvarların kurulması için en temel koşul ilgili yönetmelikte (İş Hijyeni Ölçüm Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik) belirtilen niteliklere sahip bir laboratuvar sorumlusunun bir laboratuvar kalite yöneticisinin ve […]

Read More

Çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinde ne gibi yenilikler yapılmıştır?

Çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinde ne gibi yenilikler yapılmıştır? Çalışanların işyerinde iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri önem arz eden konulardan biridir. Bu kapsamda, çalışanların belirli konulardan oluşan temel bir İSG eğitimini almalarının yanı sıra çalışanın fiilen çalışmaya başlamadan önce, çalışanın yapacağı işe, varsa kullanacağı iş ekipmanına ve işyerine özgü iş sağlığı ve güvenliği […]

Read More

İşverenin işyerinde kreş açma ile ilgili yükümlülüğü nedir?

İşverenin işyerinde kreş açma ile ilgili yükümlülüğü nedir? 16/08/2013 tarihli ve 28737 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik’in “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde “Yurt/Çocuk bakım yurdu/Kreş: 0-60 aylık çocuklar ile velisinin isteği üzerine ilkokula kaydı yapılmayan 60-66 aylık […]

Read More

Elektrik ve elektronik mühendisleri elektrik ile ilgili tesisatın periyodik kontrollerini yapabilir mi?

Elektrik ve elektronik mühendisleri elektrik ile ilgili tesisatın periyodik kontrollerini yapabilir mi? İşyerinde iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gerekli asgari şartları belirtmek amacıyla İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği 25/4/2013 tarihli ve 28628 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Yönetmeliğin Ek-3’ünde “periyodik kontrole tabi iş […]

Read More

Geçici görevlendirme ile başka bir işyerinde görevlendirilen çalışanların iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri nasıl sağlanır?

Geçici görevlendirme ile başka bir işyerinde görevlendirilen çalışanların iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri nasıl sağlanır? Geçici görevlendirme ile başka bir işyerinde görevlendirilen çalışanlar, başka bir işverene ait çalışma ortamında iş görmeleri nedeniyle diğer çalışanlarla birlikte sağlık ve güvenliklerinin sağlanması için gerekli çalışmalar gidilen işyeri işverenlerince yapılmalıdır. Ayrıca bu kişilerin bilgi, tecrübe vb. eksiklikleri nedeniyle kendilerinin […]

Read More
1 2 4 763